top of page

Algemeen verordening gegevensbescherming

Deze pagina is gepubliceerd op 28-08-2018

Privacy Policy 

Korfbal Vereniging Blauw-Wit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Korfbal Vereniging Blauw-Wit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Korfbal Vereniging Blauw-Wit zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door V.V. Handel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Korfbalvereniging Blauw-Wit de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Korfbalvereniging Blauw-Wit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van leden 

Persoonsgegevens van leden worden door Korfbal vereniging Blauw-Wit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: 

 • Het bijhouden van de ledenadministratie;

 • Het vullen van de wedstrijdformulieren;

 • Het innen van de contributie;

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Hieronder valt ook het versturen van het clubblad en het infoboekje. 


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het lidmaatschap van Korfbal vereniging Blauw-Wit.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Korfbal Vereniging Blauw-Wit middels het inschrijfformulier, zoals geplaatst op onze website of verkrijgbaar bij de ledenadministratie, de volgende persoonsgegevens van u: 

 • Geslacht;

 • Volledige naam;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);

 • Geboortedatum;

 • Nationaliteit;

 • Nummer legitimatiebewijs;

 • E-mailadres. 

Daarnaast vragen wij op het inschrijfformulier om uw toestemming om foto’s en/of video’s te plaatsen op de diverse mediakanalen van Korfbal vereniging Blauw-Wit (website/facebook/clubblad/ wedstrijdverslagen etc.) waarop u herkenbaar bent. Dit zullen uitsluitend foto’s/video’s zijn, die gemaakt zijn tijdens activiteiten van Korfbal vereniging Blauw-Wit. Denk daarbij aan elftalfoto’s/wedstrijdfoto’s en foto’s/video’s tijdens overige activiteiten van Korfbal vereniging Blauw-Wit zoals ledenfeest/nieuwjaarsreceptie etc. Geeft u geen toestemming, dan zullen we dit uiteraard respecteren. Bij het plaatsen zullen wij trachten om foto’s/video’s, die als aanstootgevend ervaren kunnen worden, niet te plaatsen. Mocht er onverhoopt toch een foto/video geplaatst worden, dan zal deze direct verwijderd worden na 1 reactie van u. 


Uw persoonsgegevens worden door Korfbal vereniging Blauw-Wit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is. Daarna zullen ze nog 7 jaar bewaard worden in de financiële administratie. 


Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de ledenadministratie en de contributieverwerking. Dit gebeurt in Sportlink. Dit programma wordt ondersteund en gebruikt door de KNVB. Zo hebben we Sportlink nodig om de wedstrijdformulieren in te vullen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 


Bewaartermijn 

Korfbal vereniging Blauw-Wit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet (7 jaar voor financiële administratie) is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 


 • Alle personen die namens Korfbal Vereniging Blauw-Wit van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 


Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 


Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

blauwwithandel@hotmail.com

bottom of page